LOKALNY BANK - GLOBALNY ZAKRES USŁUG

Formularz kontaktowy

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące oferty banku lub jakiekolwiek inne uwagi dotyczące naszych usług zachęcamy do wypełnienia formularza. Skontaktujemy się z Państwem w możliwie krótkim czasie.


Imie:
Nazwisko:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Preferowana forma kontaktu: E-mail Telefon
Temat:
Treść wiadomości:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu obsługi niniejszego zgłoszenia z zachowaniem zasad i sposobu ich przetwarzania, wykorzystywania, usuwania, ochrony oraz prawa kontroli zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych.

Wyrażam zgodę na wysłanie na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda obowiązkowa przy podaniu adresu email)

Wyrażam zgodę na używanie przez Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku do kontaktów ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu obsługi niniejszego zgłoszenia zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.(zgoda obowiązkowa przy podaniu numeru telefonu)


Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku przedstawia następujące informacje:

Administrator danych

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 17 (Bank)

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@bspaslek.pl , telefonicznie: 55 249 96 58, pisemnie: ul. Westerplatte 17, 14-400 Pasłęk

Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@bspaslek.pl

lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celach:

1) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

2) wypełnienia obowiązków ciążących na Banku w związku
z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku ze złożonym zapytaniem - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

3) statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1
lit. f Rozporządzenia.

Okres przez który dane będą przechowywane

1) przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,

2) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,

3) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

4) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Odbiorcy danych

Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom1):

1) Związkowi Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,

2) Rzecznikowi Finansowemu,

3) Komisji Nadzoru Finansowego,

4) Ministerstwu Finansów,

5) SGB-Bank S.A.

6) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiotom przetwarzające),

7) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowna podstawę prawną,

8) podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych..

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W ramach realizacji umowy Bank nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udzielenia przez Bank odpowiedzi na Pani / Pana zapytanie; w przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.


Stopy procentowe NBP


Stopa referencyjna 1.50
Stopa lombardowa 2.50
Stopa depozytowa 0.50
Stopa redyskonta weksli 1.75

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.
Rozumiem