LOKALNY BANK - GLOBALNY ZAKRES USŁUG

Zgłoszenie skargi/reklamacjiImie i nazwisko
Ulica i nr domu:
Kod i miejscowość:
PESEL/REGON
Telefon kontaktowy:
E-mail kontaktowy:
Treść skargi/reklamacji:
Preferowana forma odpowiedzi: proszę przesłać odpowiedź na podany adres email
proszę przesłać odpowiedź na podany adres


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu rozpatrzenia skargi/reklamacji z zachowaniem zasad i sposobu ich przetwarzania, wykorzystywania, usuwania, ochrony oraz prawa kontroli zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych.

Wyrażam zgodę na wysłanie na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda obowiązkowa przy podaniu adresu email)Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku przedstawia następujące informacje:

Administrator danych

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 17 (Bank)

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@bspaslek.pl , telefonicznie: 55 249 96 58, pisemnie: ul. Westerplatte 17, 14-400 Pasłęk

Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@bspaslek.pl

lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celach:

1) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

2) wypełnienia obowiązków ciążących na Banku w związku
z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku ze złożoną / ym reklamacją/ skargą / wnioskiem - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

3) statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1
lit. f Rozporządzenia.

Okres przez który dane będą przechowywane

1) przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,

2) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,

3) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

4) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Odbiorcy danych

Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom1):

1) Związkowi Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,

2) Rzecznikowi Finansowemu,

3) Komisji Nadzoru Finansowego,

4) Ministerstwu Finansów,

5) SGB-Bank S.A.

6) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiotom przetwarzające),

7) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowna podstawę prawną,

8) podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych..

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W ramach realizacji umowy Bank nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rozpatrzenia przez Bank Pani / Pana reklamacji/ skargi/ wniosku oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić przyjęcia i rozpatrzenia skargi/ reklamacji/ wniosku .


Stopy procentowe NBP


Stopa referencyjna 1.50
Stopa lombardowa 2.50
Stopa depozytowa 0.50
Stopa redyskonta weksli 1.75

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.
Rozumiem