Cookies

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji

AKCEPTUJĘ
AKCEPTUJĘ
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Przetwarzanie danych osobowych - skargi i reklamacje - Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

Przetwarzanie danych osobowych – skargi i reklamacje

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku przedstawia następujące informacje:

Administrator danych Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 17 (Bank)
Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@bspaslek.pl, telefonicznie: 55 249 96 58, pisemnie: ul. Westerplatte 17, 14-400 Pasłęk
Inspektor Ochrony Danych W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@bspaslek.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celach:

1) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

2) wypełnienia obowiązków ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku ze złożoną / ym reklamacją/ skargą / wnioskiem  – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

3) statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

Okres przez który dane będą przechowywane 1) przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,

2) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,

3) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

4) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Odbiorcy danych Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom1):

1)      Związkowi Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,
2)      Rzecznikowi Finansowemu,
3)      Komisji Nadzoru Finansowego,
4)      Ministerstwu Finansów,
5)      SGB-Bank S.A.
6)   podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiotom przetwarzające),
7)   podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowna podstawę prawną,
8)   podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych..

Prawa osoby, której dane  dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W ramach realizacji umowy Bank nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rozpatrzenia przez Bank Pani / Pana reklamacji/ skargi/ wniosku oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić przyjęcia i rozpatrzenia skargi/ reklamacji/ wniosku .